Videogum

Kid President’s 20 Things We Should Say More Often

Kelly Conaboy | November 22, 2013 - 9:30 am

#21: FRIDAYYYYYYYYYYYYY!