Kid President’s 20 Things We Should Say More Often

By Kelly Conaboy / November 22, 2013

#21: FRIDAYYYYYYYYYYYYY!