Videogum

Kid President’s 20 Things We Should Say More Often

#21: FRIDAYYYYYYYYYYYYY!