Videogum

Q: Are Astronauts The Dumbest?

A: Doyyyyyyyyy. (Via SayOMG.)