Videogum

Q: Are Astronauts The Dumbest?

Kelly Conaboy | November 9, 2011 - 3:30 pm

A: Doyyyyyyyyy. (Via SayOMG.)