Q: Are Astronauts The Dumbest?

By Kelly Conaboy / November 9, 2011

A: Doyyyyyyyyy. (Via SayOMG.)